boresku, strona 3

49 tekstów – auto­rem jest bo­res­ku.

ciężko jest żyć sa­mot­nie, lecz nie tak strasznie żyć samemu 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 maja 2010, 22:59

niejed­nokrot­nie sa­mo za­taja­nie praw­dy jest bo­leśniej­sze od kłam­stwa .... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 maja 2010, 11:02

wal­cz po to by wyg­ry­wać, a jeśli nie wie­rzysz w suk­ces to od­puść so­bie - życie to­leru­je tyl­ko od­ważnych i pełnych wiary w siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 maja 2010, 13:44

chciałbym po­wie­dzieć Ci więcej Kocha­na niż te kil­ka pus­tych słów, ale wy­bacz jes­tem tyl­ko... i aż facetem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 maja 2010, 19:41

nad życiem kon­tro­le czas przejąć ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 maja 2010, 23:49

Ko­bieta jest jak nit­rogli­cery­na nies­ta­bil­na - i na­wet naj­mniej­szy wstrząs może dop­ro­wadzić do nieob­liczal­ne­go w skut­ki wy­buchu ...

ech ale my fa­ceci lu­bimy niebez­pie­czne zabawki 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 maja 2010, 20:45

każdy ma pra­wo do myśle­nia inaczej niż ogół ... ja tak ce­nie so­bie swo­ja indywidualność 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 maja 2010, 12:39

gdy już zaczy­nasz grać w życie ... to sta­raj się nie przeg­rać zbyt łatwo 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 maja 2010, 11:50

Ko­niec z IM­PRE­ZAMI ... myślę zaw­sze wra­cając ra­no w nie­dziele do do­mu ... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 maja 2010, 14:56

gdzie są mo­je marze­nia dziecięce ? kim chciałem być ... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 maja 2010, 17:36
boresku

gdzie jest logika którą do tej pory w życiu podążałem :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

boresku

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność