boresku, teksty z maja 2010 roku

22 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest bo­res­ku.

ja wiem ze cel mo­jej dro­gi jest jas­ny...

jed­nak to moc­ne z Tobą połącze­nie łamie równo­wagę mej duszy - jest niczym do­tyk ago­nii dla mo­jego ser­ca ! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2010, 00:03

co­raz bliżej nas ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 maja 2010, 22:21

byłaś dla mnie Kimś ... kim ja dla Ciebie nig­dy nie będę ...

"przy­jem­ny" ku­beł ot­rzeźwienia na dob­ry początek dnia . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 maja 2010, 15:30

Nie zdołasz mnie zat­rzy­mać, choć jes­tem tak blisko.
Ko­niec jest wciąż da­leki, a dro­ga zawiła...
Nie zboczę z ob­ra­nego już kursu.

Niepokój...Cóż to za pokrętny świat. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 maja 2010, 14:26

Za­mie­rzasz zos­ta­wić wszys­tko po staremu?

Mi­mo wszys­tko nie po­dej­muj de­cyz­ji za mnie ... ja podążam swoją własną drogą. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 maja 2010, 17:06

czy Ty praw­dzi­wa ko­bieto zaw­sze mu­sisz uk­ry­wać swe uczu­cia za maską kłam­stw i niedomówień ?

"mam Cie dość" - jes­teś dla mnie ważny
"odejdź" - zos­tań jeszcze chwile
"daj mi już spokój" - nie chce Ciebie stra­cić

... zro­zumienie dla jed­nych tak da­lekie dla in­nych zaś bliższe niż myślisz 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 maja 2010, 23:09

niekiedy na­wet naj­mniej­sze wątpli­wości pot­ra­fią zmącić naj­bar­dziej prze­myśla­ne pla­ny ... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 maja 2010, 13:15

ciężko jest żyć sa­mot­nie, lecz nie tak strasznie żyć samemu 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 maja 2010, 22:59

niejed­nokrot­nie sa­mo za­taja­nie praw­dy jest bo­leśniej­sze od kłam­stwa .... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 maja 2010, 11:02

wal­cz po to by wyg­ry­wać, a jeśli nie wie­rzysz w suk­ces to od­puść so­bie - życie to­leru­je tyl­ko od­ważnych i pełnych wiary w siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 maja 2010, 13:44
boresku

gdzie jest logika którą do tej pory w życiu podążałem :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

boresku

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność